primary on dark BG

VRCentrs SIA (product:Metodrive) VR Headset Disclaimer:

Please read the following disclaimer carefully before using our virtual reality (VR) headset. The use of our VR headset is subject to the terms and conditions outlined below:

 1. Health Risks: Using a VR headset may in some rear cases pose certain health risks. Extended use of VR headsets can lead to motion sickness, nausea, disorientation, eye strain, headaches, dizziness, or other discomfort. If you experience any of these symptoms or any form of discomfort, you should immediately discontinue using the VR headset and consult a medical professional.
 2. Pre-Existing Conditions: Individuals with pre-existing medical conditions, such as seizures, epilepsy, psychiatric disorders, heart conditions, or any other serious health condition, should consult their healthcare provider before using the VR headset. Certain conditions may be aggravated by the use of VR technology, and it is essential to prioritize your health and safety.
 3. Age Restrictions: The VR headset is not recommended for use by children under the age of 13. Parents or guardians should closely supervise children between the ages of 13 and 18 to ensure that they use the VR headset safely and responsibly.
 4. Physical Surroundings: Before using the VR headset, ensure that the area in which you plan to use it is clear of any obstacles or hazards that may pose a risk to your safety. Remove any fragile or valuable items from the surrounding area to prevent accidental damage or injury.
 5. Breaks and Limitations: To minimize the potential for discomfort or adverse effects, it is advisable to take regular breaks during VR sessions. Prolonged use without breaks can increase the risk of health issues. Additionally, avoid using the VR headset if you are tired, sleep-deprived, or under the influence of substances that may impair your judgment.
 6. Sensory Stimulation: VR headsets can provide intense sensory stimulation, including visual and auditory effects. Some individuals may be more sensitive to these stimuli than others. If you find the experience overwhelming or uncomfortable, discontinue use immediately and take a break in a calm and quiet environment.
 7. Equipment Care: Handle the VR headset and associated equipment with care. Follow the manufacturer’s instructions for proper usage, maintenance, and cleaning. Failure to do so may result in damage to the equipment or compromise the user’s safety.
 8. User Responsibility: By using the VR headset, you acknowledge and accept that you are solely responsible for any risks associated with its use. [Company Name] cannot be held liable for any injuries, damages, or adverse effects resulting from the use of the VR headset.

By using our VR headset, you signify your understanding and agreement to the terms outlined in this disclaimer. If you do not agree with any of these terms, please refrain from using the VR headset.

If you have any questions or concerns regarding the use of the VR headset or its potential risks, please consult a medical professional or contact our customer support team.

[Company Name] [Contact Information] [Date]SIA VRCentrs (produkts:MetoDrive) lietošanas noteikumi:

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas noteikumus pirms izmantojat mūsu virtuālās realitātes (VR) brilles. Lietojot MetoDrive VR brilles ir jāievēro šeit zemāk aprakstītie noteikumi un nosacījumi:

 1. Veselības riski: VR brilles ļoti retos gadījumos var būt kaitīgas veselībai. Ilgstoša VR brilļu lietošana var izraisīt nelabumu, dezorientāciju, acu nogurumu, galvassāpes, reiboni vai citas nepatīkamas sajūtas. Ja jūtat šīs vai citas diskomforta pazīmes, nekavējoties pārtrauciet VR brilļu lietošanu un konsultējieties ar medicīnas speciālistu.
 2. Iepriekšējas veselības problēmas: Personām ar iepriekšējām veselības problēmām, piemēram, epilepsiju, psihiatriskām slimībām, sirds slimībām vai jebkuru citu smagu veselības stāvokli, ir jākonsultējas ar savu veselības aprūpes speciālistu pirms VR brilļu lietošanas. Noteiktas slimības var pasliktināties, izmantojot VR tehnoloģiju, un svarīgi ir prioritizēt savu veselību un drošību.
 3. Vecuma ierobežojumi: VR brilles nav ieteicamas bērniem jaunākiem par 13 gadiem. Vecākiem vai aizbildņiem vajadzētu rūpīgi uzraudzīt bērnus vecumā no 13 līdz 18 gadiem, lai nodrošinātu drošu un atbildīgu VR brilļu lietošanu.
 4. Fiziskais apkārtējais vides stāvoklis: Pirms izmantojat VR brilles, pārliecinieties, ka telpa, kurā plānojat tos izmantot, ir brīva no šķēršļiem vai bīstamības faktoriem, kas var radīt risku jūsu drošībai. Attīriet no apkārtējās vides trauslus vai vērtīgus priekšmetus, lai novērstu nejaušu bojājumu vai traumu.
 5. Pārtraukumi un ierobežojumi: Lai samazinātu diskomforta vai nelabvēlīgu efektu risku, ieteicams veikt regulārus pārtraukumus VR sesijas laikā. Ilgstoša lietošana bez pārtraukumiem var palielināt veselības problēmu iespējamību. Turklāt izvairieties no VR brilļu lietošanas, ja jūtaties noguris, nepietiekami izgulējies vai esat alkahola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kas var ietekmēt jūsu normālas darbības.
 6. Sensoriskā stimulācija: VR brilles var sniegt intensīvu sensorisko stimulāciju, tai skaitā vizuālas un dzirdes efektus. Daži cilvēki var būt jutīgāki pret šiem stimuliem nekā citi. Ja jūs uzskatāt, ka pieredze ir pārāk intensīva vai nepatīkama, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un veiciet pārtraukumu mierīgā un klusā vidē.
 7. Aprīkojuma kopšana: Rūpīgi apieties ar VR brillēm un saistīto aprīkojumu. Ievērojiet ražotāja instrukcijas attiecībā uz pareizu lietošanu, apkopi un tīrīšanu. Nekopēšana var izraisīt aprīkojuma bojājumus vai apdraudēt lietotāja drošību.
 8. Lietotāja atbildība: Lietojot VR brilles, jūs apzināties un piekrītat, ka jūs esat vienīgais atbildīgais par jebkādiem riskiem, kas saistīti ar to lietošanu. VRCentrs SIA nevar uzņemties atbildību par jebkādām traumām, bojājumiem vai nelabvēlīgām sekām, kas rodas no VR brilļu lietošanas.

Izmantojot mūsu VR brilles, jūs apliecinat ievērot augstāk minētos noteikumus kā arī papildus noteikumus, kuri atrodas www.metodrive.com mājas lapā. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem vai ieteikumiem lūdzu, izvairieties no VR brilļu lietošanas.

Ja jums ir jautājumi vai bažas par VR brilļu lietošanu vai tās potenciālajiem riskiem, lūdzu, konsultējieties ar medicīnas speciālistu vai sazinieties ar mūsu klientu atbalsta komandu.

VRCentrs SIA 29.06.2023, RīgaFB
×